SaleDSM - PA (Nylon)

7 product(s) found
1

DSM Novamid® ID1030 White 1.75mm 500g.

Item No.210000001362 7 in stock
DSM
1819
1.75mm
g/cc
MPa
MPa
%
MPa
J/m
Price €20
2

DSM Novamid® ID1070 Black 1.75mm 500g.

Item No.210000001364 4 in stock
DSM
1819
1.75mm
g/cc
MPa
MPa
%
MPa
J/m
Price €20
3

DSM Novamid® ID1070 Black 2.85mm 500g.

Item No.210000001365 3 in stock
DSM
1819
2.85mm
g/cc
MPa
MPa
%
MPa
J/m
Price €20
4

DSM Novamid® ID1070 Natural Translucid 1.75mm 500g.

Item No.210000001366 4 in stock
DSM
1819
1.75mm
g/cc
MPa
MPa
%
MPa
J/m
Price €20
5

DSM Novamid® ID1070 Natural Translucid 2.85mm 500g.

Item No.210000001367 5 in stock
DSM
1819
2.85mm
g/cc
MPa
MPa
%
MPa
J/m
Price €20
6

DSM Novamid® ID1070 White 1.75mm 500g.

Item No.210000001368 3 in stock
DSM
1819
1.75mm
g/cc
MPa
MPa
%
MPa
J/m
Price €20
7

DSM Novamid® ID1070 White 2.85mm 500g.

Item No.210000001369 6 in stock
DSM
1819
2.85mm
g/cc
MPa
MPa
%
MPa
J/m
Price €20